2018-2019

PhD Student Research Support

 • Marek Eby (New York University)

Short-Term Fellows 

 • Alexander Dmitriev (National Research University Higher School of Economics)
 • Igor Fedyukin (National Research University Higher School of Economics)
 • Theodore Gerber (University of Wisconsin at Madison)
 • Seçkin Köstem (Bilkent University)
 • Anne Nizhnik (Moscow State University)
 • Sheila Puffer (Northeastern University)
 • Elena Razlogova (Concordia University)
 • Sergey Sanovich (Stanford University)

Visiting Scholars 

 • Danissa Duvanova (Lehigh University)
 • Brittany Holom (Princeton University)
 • Nathanial Knight (Seton Hall University)
 • Alexandra Novitskaya (Stony Brook University)
 • Maria Ratanova (Columbia University)
 • Maria Vinogradova (Pratt University, Brooklyn College)
 • Joy Neumeyer (University of California at Berkeley)